Witaj na stronie startowej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr 4 w Augustowie reprezentowane przez Dyrektora Panią Ewę Matuk.
  1. Został powołany inspektor ochrony danych Pan Robert Stańczyk, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)    wypełnienia obowiązków wynikających z przepisu prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania,usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym), żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  2. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
  3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim poza instytucjami upoważnionymi z mocy prawa.
  4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.
  5. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z: kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; zapisów dokonanych w umowie; wyrażonej zgody.
----------------------------------------------------------------------------------

 

MISJA PRZEDSZKOLA:

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

 

Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Nasze hasło to: "Nasze przedszkole - przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci

i rodziców, promującym działania twórcze, prozdrowotne"

WIZJA PRZEDSZKOLA:

w naszym przedszkolu dziecko:

- znajduje możliwości indywidualnego rozwoju

- rozwija aktywność twórczą

- poznaje swoje prawa

- prowadzi zdrowy styl życia

- zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy, obcuje ze środowiskiem lokalnym, sztuką, przyrodą.

Staramy się, aby nasze przedszkole było miejscem przyjaznym dzieciom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom. Dbamy o to aby panowały miłe relacje personalne, atmosfera twórczej pracy indywidualnej i zespołowej. W potrzebie każdy znajdzie u nas pomoc koleżeńską, fachową i rzeczową. W przedszkolu zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która wzbogaca swoje umiejętności zawodowe uczestnicząc w różnorodnych kursach, warsztatach, studiach podyplomowych. Relacje ze środowiskiem lokalnym kształtujemy m. in. poprzez organizację cyklicznych konkursów, w których biorą udział dzieci w wieku przedszkolnym z innych przedszkoli i szkół takich jak: "Zielony tydzień w przedszkolu" - konkurs ekologiczny, czy cyklicznie organizowany konkurs plastyczny promujący miasto Augustów. Współpracujemy ze szkołami podstawowymi, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, augustowskimi placówkami kultury. Placówka istnieje od 1966r

Nasze atuty

Jesteśmy przedszkolem 5 oddziałowym do którego uczęszcza ok. 120 dzieci. W swojej pracy stawiamy na jakość. Przedszkole posiada opracowany program rozwoju, w którym określamy cele i kierunki działania gwarantujące systematyczny rozwój placówki


Przedszkole zapewnia dzieciom:

- Fachową opiekę

- Pomoc specjalistów: logopedy oraz zajęcia z elementami diagnozy i terapii logopedycznej,

- Ciekawe zajęcia obowiązkowe i dodatkowe (zajęcia rytmiczne, religia)

- Zdrowe środowisko ( posiłki, pomieszczenia, możliwość rekreacji)

- Dzieciom prawidłową dietę

- Przebywanie w estetycznych pomieszczeniach wyposażonych w sprzęt zabawki i pomoce edukacyjne

- Rozwój ich potencjalnych możliwości fizycznych, psychicznych i społecznych

- Wzmacnianie poczucia ich własnej wartości

- Bardzo dobre przygotowanie do rozpoczęcia nauki w szkole

Poza tym nasi milusińscy mogą skorzystać także z zajęć z języka angielskiego.

 

Dane teleadresowe

Przedszkole nr 4 w Augustowie ul. Kilińskiego 10a
16-300 Augustów woj. podlaskie telefon/fax /87/ 643-25-82 email:p4a@op.pl