Załącznik do Uchwały nr 1/2012r. Rady pedagogicznej Przedszkola nr 4 w Augustowie z dnia 18.06.2012r.

KONCEPCJA PRACY

Przedszkola nr 4 w Augustowie

lata szkolne 2012/2013 – 2016/1017

Przedszkole Nr 4 w Augustowie Numer przedszkola 4

Imię i nazwisko dyrektora Bożena Krzyżopolska

Ulica Kilińskiego Nr 10 Kod pocztowy 1 6 - 3 0 0

Miejscowość Augustów Gmina Augustów

Powiat Augustów Województwo podlaskie

Telefon (087) 643 25 82 Faks (087) 643 25 82

e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www .przedszkole4.webserwer.pl

 

Opracowanie: Krzyżopolska Bożena

Cieniewicz Iwona Barbara

Matuk Ewa

Wasilewska Barbara

Borowska Beata Maria

Dzieniszewska Agnieszka Łucja

 

 

Uchwalona przez Radę Pedagogiczną w dniu: 18.06.2012r., nr protokołu Rady Pedagogicznej 5/2012

Zaopiniowany przez Radę Rodziców w dniu 28.06.2012r., nr protokołu 5/2011-2012

 

„Pozwólcie dziecku doświadczać po omacku, wydłużać swe korzenie, drążyć, dowiadywać się, porównywać, szukać w książkach i materiałach źródłowych, zanurzać swą ciekawość w kapryśnych głębinach wiedzy. Pozwólcie mu wyruszyć w podróże, odkryć - czasem trudne, ale pozwalające znaleźć taki sposób, jaki będzie dla niego pewny "/C. Frenet/

 

1. MISJA PRZEDSZKOLA (forma opisowa)

 

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

 

Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Nasze hasło to: "Nasze przedszkole - przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci

i rodziców, promującym działania twórcze, prozdrowotne"

 

 

2. WIZJA PRZEDSZKOLA (uwzględnia wymagania określone w załączniku do Rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym z dnia 7 października 2009 r.)

 

w naszym przedszkolu dziecko:

- znajduje możliwości indywidualnego rozwoju

- rozwija aktywność twórczą

- poznaje swoje prawa

- prowadzi zdrowy styl życia

- zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy, obcuje ze środowiskiem lokalnym, sztuką, przyrodą.

 

 ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole nr 4 w Augustowie zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, nauczyciela religii a także logopedę o kwalifikacjach specjalistycznych.

W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe ds.: udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ewaluacji programu wychowawczego, promocji, analizowania i modyfikowania koncepcji pracy przedszkola i ewaluacji. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację

i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

 

 ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I ICH EFEKTY

 

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju

i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki

w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań

i talentów dzieci.

 

Nasze zasady są następujące:

 

- Zaspokajamy potrzeby dziecka.

- Organizujemy jego aktywność.

- Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.

- Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko.

- Integrujemy proces wychowania i edukacji.

 

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Propaguje dbałość

o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski

o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.

 

 KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

 

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 

1. Metody czynne:

- metoda samodzielnych doświadczeń,

- metoda kierowania własną działalnością dziecka,

- metoda zadań stawianych dziecku,

- metoda ćwiczeń utrwalających.

2. Metody oglądowe:

- obserwacja i pokaz,

- osobisty przykład nauczyciela,

- udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

3. Metody słowne:

- rozmowy,

- opowiadania,

- zagadki,

- objaśnienia i instrukcje,

- sposoby społecznego porozumiewania się,

- metody żywego słowa.

 

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

 

- metodę projektu,

- twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów,

- Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,

- metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,

- metody aktywizujące,

- techniki twórczego myślenia

- prezentacje multimedialne

- quizy edukacyjne, rebusy, krzyżówki.

 

 WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI

 

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości: „Święto pieczonego ziemniaka”, „Pasowanie na przedszkolaka”, „Jasełka-Wigilia”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Bal karnawałowy”, „Dzień Matki”, „Dzień Rodziny”, „Dzień Dziecka”, „Pożegnanie starszaków”, „Zajęcia otwarte w przedszkolu”.

Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola

i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem

a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania

i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych. Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne, takie jak akcja „Sprzątanie świata” czy selektywna zbiórka odpadów.

 

 PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

1. „Od przedszkolaka do pierwszaka” –

Iwona Broda,

wyd. WSiP

 

2. „Ku dziecku” Barbara Bilewicz-Kuźnia, Teresa Parczewska, wyd. Nowa Era

 

 TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

 

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.

Placówka ma swoje logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń:

1. Święto pieczonego ziemniaka.

2. Pasowanie na przedszkolaka.

3. Andrzejki.

4. Mikołajki.

5. Jasełka, Wigilia.

6. Dzień Babci i Dziadka.

7. Bal karnawałowy.

8. Powitanie wiosny - pożegnanie zimy.

9. Zielony tydzień w przedszkolu.

10.Dzień Matki, Dzień Rodziny.

11.Dzień Dziecka.

12.Pożegnanie starszaków

13. Zajęcia otwarte w przedszkolu.

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę przez stronę internetową, artykuły w prasie, a także gazetki tematyczne.

 

 SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Absolwent Przedszkola:

- jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,

- ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,

- potrafi współdziałać w zespole,

- jest zainteresowany nauką i literaturą,

- jest samodzielny,

- jest aktywny w podejmowaniu działań,

- lubi działania twórcze,

- jest wrażliwy estetycznie,

- akceptuje zdrowy styl życia,

- ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,

- cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,

- czuje się Polakiem i Europejczykiem.

 

3. KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY)

 

1. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu.

2. Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.

 

 

 

3. PROGRAM ROZWOJU

OBSZAR: DZIECKO

 

ZADANIA GŁÓWNE

• Równość startu i szans edukacyjnych.

• Poznawanie i działanie jako proces radosny i przynoszący satysfakcje.

• Rozwój dziecka zgodny z jego potencjałem oraz możliwościami rozwojowymi.

• Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych takich jak dobro, piękno, prawda, miłość, poprzez tworzenie odpowiednich warunków do rozumienia i przeżywania tych wartości.

• Integracja jako włączanie dzieci w grupę rówieśniczą oraz w działania kulturowe miasta Augustowa i okolic.

• Dziecko zdolne realizuje w pełni swoje potrzeby edukacyjne.

 

AKTYWNOŚC DZIECKA

• Poznaje i akceptuje „lnność" drugiego człowieka. Odkrywa, że ten, który jest inny lub mniej od innych potrafi nie jest gorszy.

• Samodzielnie na miarę swoich możliwości i potrzeb poznaje świat i nabywa nowe umiejętności.

• Rozwija się pełnie i wszechstronnie poprzez integrację z kulturą i ze znanymi osobowościami naszego miasta

• Bierze aktywny udział w augustowskich imprezach kulturalnych, aktywnie prezentuje swoje osiągnięcia.

• Osiąga pełny poziom rozwoju psychofizycznego niezbędny do podjęcia nauki

w szkole z uwzględnieniem swoich indywidualnych możliwości.

• Dziecko o szczególnych zdolnościach realizuje swoje potrzeby podczas zajęć fakultatywnych oraz w toku indywidualnego procesu.

• Dziecko obcuje z wytworami kultury sztuki regionalnej mającymi walory artystyczne.

• Zdobywa pozytywny stosunek do świata roślin i zwierząt, harmonijne współżyje na płaszczyźnie człowiek-przyroda.

• Inicjuje tożsamość społeczną, nabywanie świadomości, przynależności narodowej. Poznaje tradycję, obrzędowość związaną z regionem Augustowa.

 

EFEKT

• Szczęśliwe dziecko to szczęśliwy dorosły.

• Właściwie wspierane dziecko o szczególnych potrzebach to dobrze przygotowany do życia dorosły.

• Dziecko realizujące swoje potrzeby to kompetentny dorosły.

• Obdarzone zaufaniem dziecko to szanujący innych dorosły.

• Dziecko świadome tożsamości narodowej to prawy obywatel i patriota,

w przyszłości aktywny uczestnik życia społecznego.

 

OBSZAR: RODZICE

 

ZADANIA GŁÓWNE

• Kierowanie przedszkolem oparte na partnerskim współdziałaniu z rodzicami, środowiskiem lokalnym, instytucjami zewnętrznymi.

• Przedszkole jest centrum upowszechnienia wychowania przedszkolnego poszerzając swoją ofertę o zgodne z potrzebami o opiniami rodziców

i środowiska wczesne wspomaganie małych dzieci.

• Zawiązanie koalicji nauczycieli, rodziców, władz samorządowych, placówek oświatowych na rzecz wspierania rozwoju małego dziecka.

 

PROJEKTOWANE DZIAŁANIA

• Pozyskiwanie informacji i oczekiwań dzieci, rodziców, środowiska wobec przedszkola, właściwie rozpoznawanie sytuacji - przedszkole, rodzice, środowisko lokalne.

• Harmonogram pracy przedszkola uwzględnia potrzeby rodziców.

• Rodzice biorą czynny udział w tworzeniu programu rozwoju przedszkola,

• PRZEDSZKOLE: pomaga rodzinie w rozwiązywaniu problemów, wspomaga rodziny dzieci z zaburzeniami rozwoju.

• Przedszkole wypracowuje system pomocy wobec dzieci z rodzin potrzebujących

 

EFEKTY

• Uelastycznienie, rozszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola dostosowanej

do możliwości i potrzeb dziecka, wymagań rodziców.

• Jest zachowana równowaga pomiędzy obciążeniami dziecka, jego zasobami,

a źródłami wsparcia ze strony rodziny i otoczenia.

• Rodzice są pełnymi współgospodarzami przedszkola.

 

 

OBSZAR: KADRA

 

ZADANIA GŁÓWNE

• Nauczyciel stwarzający przestrzeń i możliwości dla twórczej aktywności dziecka.

• Nauczyciel traktujący dziecko jako partnera posiadającego prawo wyboru - podejmowania decyzji i ponoszenia ich konsekwencji

• Nauczyciel posiadający wysokiej jakości wiedzę i kwalifikacje, aby być NAUCZYCIELEM EKSPERTEM w pracy z dziećmi i doradcą wspomagającym rodziców, pracowników i innych nauczycieli.

• Nauczyciel dostosowuje ofertę edukacyjną do nowej podstawy programowej. Kwalifikacje i umiejętności nauczyciela pozwalają na prowadzenie form zajęć dodatkowych, zespołów korekcyjno-kompensacyjnych, zespołów wyrównawczych jak i do rozwijania umiejętności dzieci zdolnych.

• Nauczyciele prowadzą aktywną działalność w środowisku na rzecz idei wychowania przedszkolnego.

• Pracownicy przedszkola tworzą zwarty zespół, odpowiedzialnie i rzetelnie wykonują delegowane zadania, wszyscy podnoszą swoje kwalifikacje.

 

EFEKTY

• Przedszkole jako centrum edukacji małego dziecka ze szczególnym uwzględnieniem projektowania i prowadzenia działalności integracyjnej, skierowanej na inicjowanie tożsamości społecznej dziecka - nabywanie świadomości przynależności narodowej poznawanie tradycji, obrzędowości związane z regionem Augustowa.

• Profile funkcjonowania przedszkola i umiejętności nauczycieli w pełni zadawalają oczekiwania rodziców i dzieci.

 

OBSZAR: INTEGRACJA

 

ZADANIA GŁÓWNE

• Integracja jako proces łączenia w całość, a nie włączania do całości.

• Integracja społeczności wokół idei wychowania przedszkolnego.

• Integracja w terapii dzieci - zapewnienie dzieciom z zaburzeniami rozwoju pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz fachowej pomocy specjalistycznej w zależności od potrzeb

• Organizowanie wszelkich dodatkowych form diagnozy i terapii

• Zaangażowanie nauczycieli przedszkola w tworzenie wspólnoty środowiska augustowskich przedszkoli.

 

PROJEKTOWANE DZIAŁANIA

• Właściwe wspieranie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dostrzeganie jego mocnych stron, wzmacnianie jego pozycji w grupie rówieśniczej.

• Priorytetowa realizacja zadań wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - wczesne diagnozowanie i pomoc psychologiczno – pedagogiczna

• Terapia z dziećmi o wzmożonych potrzebach edukacyjnych w gabinetach specjalistycznych: logopedycznym.

 

EFEKTY

• Przedszkole umożliwia pełny i wszechstronny rozwój dzieciom zdrowym

i dzieciom z zaburzeniami rozwoju.

• Integruje dzieci z zaburzeniami rozwojowymi z grupą rówieśniczą

na zasadzie równości praw i obowiązków.

• Ma wypracowane optymalne relacje między rodzicami i wychowawcami, prowadzi integrację jako działanie planowe, spontaniczne oraz okazjonalne.

 

OBSZAR: BAZA

 

ZADANIA GŁÓWNE

• Bieżące remonty, naprawy i konserwacje oraz uzupełnianie lub wymiana zużywających się sprzętów.

• Termomodernizacja przedszkola w ramach współpracy z organem prowadzącym (obniżenie kosztów utrzymania placówki).

• Efektywna dbałość o budynek przedszkola, teren i wyposażenie.

• Odpowiednie zabezpieczenie majątku prowadzenie przeglądów doraźnych

i okresowych.

• Przestrzeganie zasad administrowania i gospodarowania środkami.

• Kontynuacja modernizacja ogrodu przedszkolnego: doposażenie w sprzęt terenowy placów zabaw, uporządkowanie placu zabaw grupy V, pozyskanie ziemi celem utwardzenia, wyrównania podmokłego gruntu, wyposażenia

w sprzęt terenowy w ramach współpracy z organem prowadzącym.

• wymianę ogrodzenia placówki zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie - Decyzja Nr 130/D/HD/2008 w ramach współpracy z organem prowadzącym.

• Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych dla przedszkola.

• Inne wynikające z potrzeb dzieci i pracowników

 

 

PROJEKTOWANE DZIAŁANIA

• Sporządzenie projektów, wniosków, zdobycie środków oraz realizacja projektu w kierunku dalszej modernizacji ogrodu przedszkolnego dla potrzeb dzieci przedszkolnych.

• Pozyskiwanie środków własnych, sponsorów oraz wolontariuszy do prac będących kontynuacją modernizacji ogrodu przedszkolnego dla potrzeb dzieci.

• Umiejętnie i przeprowadzane na bieżąco analizowanie sytuacji ekonomicznej placówki - wykorzystywanie zdolności ciekawego i efektywnego planowania.

• Budowanie koalicji współpracy pracowników przedszkola w celu dbałości

o modernizację bazy, wykorzystanie kwalifikacji i umiejętności pracowników.

• Znajomości przestrzeganie przez pracowników kontroli wewnętrznej

w zakresie BHP, oraz Ochrony Przeciwpożarowej.

 

EFEKTY

• Przedszkole jako instytucja przyjazna dziecku zapewnia mu optymalne warunki do rozwoju intelektualnego i fizycznego, właściwe organizuje

i zaspokaja systematyczny rozwój wszystkich potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.

• Wszystkie dzieci w harmonijnym otoczeniu czują się szczęśliwe i bezpieczne

 

 

 

 

Dane teleadresowe

Przedszkole nr 4 w Augustowie ul. Kilińskiego 10a
16-300 Augustów woj. podlaskie telefon/fax /87/ 643-25-82 email:p4a@op.pl