WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Podstawą sukcesu działalności zespołu jest dobrze układająca się współpraca z rodzicami. Nadrzędnym celem tej współpracy jest dobro dziecka, stąd starania o ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego. Przedszkole nasze jest placówką otwartą dla dzieci i ich rodziców, stwarzamy możliwość kontaktu każdemu potrzebującemu rady i pomocy w działaniach wychowawczych.
Nasze przedszkole pamięta, że przede wszystkim rodzina zaspokaja potrzeby dziecka i dlatego też ściśle współpracujemy z domem rodzinnym naszych wychowanków.
Rodzice mogą współuczestniczyć w organizowaniu pracy naszego przedszkola.
Wspomagamy działania wychowawcze rodziców:

- dostarczamy wiedzy pedagogicznej
- uwrażliwiamy na potrzeby i możliwości dziecka
- informujemy na bieżąco o jego postępach
- wskazujemy na osiągnięcia
- uzgadniamy wspólny z rodzicami kierunek pracy z dzieckiem w przedszkolu

W celu integracji środowiska rodzinnego naszych wychowanków z przedszkolem zaczęliśmy zapoznawać rodziców z różnymi, pomocnymi wskazówkami redagując gazetkę przedszkolną
Rodzice uczestniczą w zajęciach otwartych i zabawach organizowanych przez nasze przedszkole oraz pomagają w organizowaniu uroczystości przedszkolnych.
Proponowane przez placówkę formy współpracy z rodzicami to m.in.:

- zebrania ogólne (informacje o głównych założeniach wychowawczych, sprawy organizacyjne), - zebrania grupowe (z udziałem specjalistów - tematyka spotkań może być zgłaszana przez rodziców), - spotkania adaptacyjne dla dzieci i ich rodziców, - kontakty indywidualne (nastawione na wzajemne respektowanie swoich racji), - zajęcia otwarte dla rodziców (możliwość bezpośredniego poznania realizowanych w przedszkolu zadań, form i metod pracy, a także bezpośredniego obserwowania dziecka w trakcie działania na tle grupy rówieśniczej),
- zajęcia z udziałem rodziców (możliwość wspólnych działań z dzieckiem, wspólnej zabawy - elementy pedagogiki zabawy), Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc wszystkim rodzicom


- Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku spełniania obowiązku szkolnego.


- Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci do edukacji szkolnej.


- Zmiany w systemie oświaty w zakresie obniżenia wieku obowiązku szkolnego.


- Jak przygotować dziecko i samego siebie...


- Mamo, Tato – szkoła dla Twojego Sześciolatka


- Jak wychować dziecko


- Kiedy posłać dziecko do przedszkola


- Moje pierwsze dni w przedszkolu


- Rady dla rodziców


- Jak sprawdzić czy dziecko jest leworęczne..


- Telewizja wróg czy przyjaciel ?


- Zanim dziecko pójdzie do przedszkola

STRONY DLA RODZICÓW - POLECAMY

www.vulcan.edu.pl/rodzice/
www.republikadzieci.org
www.urwis.pl
www.mamotoja.pl
www.dzieci.org.pl
www.logopedia.pl
www.bycrodzicem.pl

 

Dane teleadresowe

Przedszkole nr 4 w Augustowie ul. Kilińskiego 10a
16-300 Augustów woj. podlaskie telefon/fax /87/ 643-25-82 email:p4a@op.pl