CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

Przedszkole Nr 4 w Augustowie jest przedszkolem publicznym. Jest zlokalizowane w Augustowie przy ul. Kilińskiego 10a. Przedszkole istnieje od 1966r. Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Augustów. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Placówka położona jest w centrum miasta, przy ulicach o słabym natężeniu ruchu. Otoczona jest dużym, ładnym i zadbanym ogrodem przedszkolnym. Budynek przedszkola jest dwukondygnacyjny. Na parterze znajdują się: kuchnia, szatnia, dwie sale dydaktyczne z łazienkami, pomieszczenia administracyjne i sanitarne. Na pierwszym piętrze są trzy sale zajęć z łazienkami, sala gimnastyczna, pokój nauczycielski, pokój logopedy, biblioteka.

Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo- dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego, dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje. W przedszkolu organizowanych jest dużo ciekawych imprez okolicznościowych, zajęć otwartych rodzicom. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00- 17.00. W tym czasie odbywają się zajęcia zaplanowane, inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza realizowana jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone przez nauczycieli z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy.

 

Harmonogram zajęć dodatkowych organizowanych w przedszkolu na życzenie rodziców i prowadzonych przez specjalistów zatwierdzany jest przez Radę Rodziców na posiedzeniu rady rozpoczynającym rok szkolny. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo  jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

- z dziećmi w wieku 3, 4 lat - ok. 15 min.
- z dziećmi w wieku 5, 6 lat - ok. 30 min.


Ponadto od października 2002 r. dzieci objęte są opieką logopedyczną -zajęcia prowadzi nauczyciel logopedii.
Wyżej wymienione zajęcia nie kolidują z zajęciami organizowanymi w ramach pracy wychowawczo- dydaktycznej przedszkola.
Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe warunki wypoczynku, zdrowia i bezpieczeństwa. Pracę z dziećmi nauczyciel planuje cyklicznie opracowując miesięczne plany pracy. Zaplanowaną tematykę realizuje w dowolnym czasie w ciągu miesiąca w trakcie zajęć z całą grupą lub w małych zespołach powstających spontanicznie z inicjatywy dzieci lub
w zespołach dobieranych przez nauczyciela zgodnie z założonym celem działania, a także w trybie zajęć indywidualnych. Plan pracy ma charakter otwarty, uwzględniający propozycje dzieci. W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferuje się otwarty styl i aktywne metody. Tworzone są sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują z potrzebami dzieci
i wyzwalają ich potencjał twórczy. W godzinach rannych lub popołudniowych najczęściej odbywają się zabawy indywidualne lub zespołowe o charakterze organizacyjnym, integracyjnym oraz zajęcia indywidualne z dzieckiem
o szczególnych potrzebach edukacyjnych: wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia z dzieckiem zdolnym. Prowadzą je nauczycielki poszczególnych grup w zależności od potrzeb wychowanków. Czas pobytu dziecka w przedszkolu wypełniają swobodne zabawy inicjowane przez wychowanków. Dzieci przebywają w 5 grupach całodziennych, korzystając z wyżywienia. W każdej grupie, pracują dwie nauczycielki, woźna oddziałowa. Dzieci 3- letnie mają dodatkowo pomoc nauczycielki.

1. "Krasnoludki"- I grupa
2. "Smerfy"- II grupa
3. "Biedronki" - III grupa
4. "Muchomorki"- IV grupa
5. "Żabki"- V grupa


Przedszkole zatrudnia 13 nauczycielek, łącznie z dyrektorem, nauczycielem logopedii, religii. Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje zawodowe: wszystkie nauczycielki posiadają wykształcenie wyższe, w zakresie wychowania przedszkolnego. Nauczyciel rytmiki- wyższe muzyczne, nauczyciel logopedii- studia podyplomowe z logopedii,
a nauczyciel religii jest po Teologii w zakresie katechetyki. Cała kadra pedagogiczna dba o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dziećmi poprzez udział w wewnątrz przedszkolnym doskonaleniu nauczycieli oraz poprzez korzystanie z ofert ośrodków doskonalenia zawodowego. Staż pracy nauczycielek mieści się do 35 lat. Personel administracyjny zajmuje się sprawami finansowymi przedszkola ( płace, zakupy, koszty utrzymania placówki, planowanie budżetu) oraz planowaniem jadłospisów i zaopatrywaniem w środki żywności, chemiczne, pomoce dydaktyczne itp. Personel obsługowy dba o ład i porządek w przedszkolu i wokół przedszkola, przygotowuje i wydaje posiłki, bierze udział w opiece nad dziećmi przebywającymi w naszej placówce. Dyrektor przedszkola kieruje pracą całego zespołu pracowników, sprawuje nadzór pedagogiczny.

 

Dane teleadresowe

Przedszkole nr 4 w Augustowie ul. Kilińskiego 10a
16-300 Augustów woj. podlaskie telefon/fax /87/ 643-25-82 email:p4a@op.pl